ဒီဆုိဒ္ဟာအျဖစ္ေလာက္ေလဘဲလုပ္ထားတာပါ။ တကယ္လုိမိမိစိတ္တုိင္ျက ေကာင္းေကာင္းၾကည္႔ခ်င္ပါက ငမုိက္သား 1 ကုိလာေရာက္ၾကည္႔ရွဳ႕ၾကပါရန္ nagmighttha@gmail.com

Saturday, April 30, 2011

ႏြားရုိင္းဖမ္းပြဲ

သူတုိ႔ထရင္ ထလုိက္ပါ သူတုိ႔ရြရင္ ရြလုိက္ပါ သူတုိ႔လုိမလုပ္ရင္သိတဲ႔အတုိင္ပဲ

ႏြားရုိင္းဖမ္းပြဲ

သူတုိ႔ထရင္ ထလုိက္ပါ သူတုိ႔ရြရင္ ရြလုိက္ပါ သူတုိ႔လုိမလုပ္ရင္သိတဲ႔အတုိင္ပဲ

ႏြားရုိင္းဖမ္းပြဲ

သူတုိ႔ထရင္ ထလုိက္ပါ သူတုိ႔ရြရင္ ရြလုိက္ပါ သူတုိ႔လုိမလုပ္ရင္သိတဲ႔အတုိင္ပဲ

from mail


ေပးပုိ႔သူကုိေတာ႔ေက်းဇူးပါ။ဒါေပမဲ႔ေျပာရအုံး မယ္မုိက္ၾကီးၿကုိက္တာက movie

from mail


ေပးပုိ႔သူကုိေတာ႔ေက်းဇူးပါ။ဒါေပမဲ႔ေျပာရအုံး မယ္မုိက္ၾကီးၿကုိက္တာက movie

from mail


ေပးပုိ႔သူကုိေတာ႔ေက်းဇူးပါ။ဒါေပမဲ႔ေျပာရအုံး မယ္မုိက္ၾကီးၿကုိက္တာက movie

့့့home made

့့့home made

့့့home made

ပစၥည္းအလွေလး

ပစၥည္းအလွေလး

ပစၥည္းအလွေလး

အေပးေကာင္းတဲ႔မေလးမ

အေပးေကာင္းတဲ႔မေလးမ

အေပးေကာင္းတဲ႔မေလးမ

ဇယာေလး

ဇယာေလး

ဇယာေလး

မေလး

မေလး

မေလး

Wednesday, April 27, 2011

home made

home made

home made

ကုိယ္တုိင္ရုိက္ homemade

ကုိယ္တုိင္ရုိက္ homemade

ကုိယ္တုိင္ရုိက္ homemade

ဘာညာ ဘာညာ

ဘာညာ ဘာညာ

ဘာညာ ဘာညာ

ေနွာက္ဆြဲ

ေနွာက္ဆြဲ

ေနွာက္ဆြဲ

Tuesday, April 26, 2011

home made

home made

home made

ဇာတိျပတဲ႔ ကေလးမ(မေလး)

blogger အခ်င္းခ်င္း ေသြးစီးမည္။cbox တြင္ link လုပ္ထားခဲ႔ပါ။ ႔ႊႊဤဘေလာ႔တြင္လန္႔ထည္႔ေပးသြားပါမည္။

ဇာတိျပတဲ႔ ကေလးမ(မေလး)

blogger အခ်င္းခ်င္း ေသြးစီးမည္။cbox တြင္ link လုပ္ထားခဲ႔ပါ။ ႔ႊႊဤဘေလာ႔တြင္လန္႔ထည္႔ေပးသြားပါမည္။

ဇာတိျပတဲ႔ ကေလးမ(မေလး)

blogger အခ်င္းခ်င္း ေသြးစီးမည္။cbox တြင္ link လုပ္ထားခဲ႔ပါ။ ႔ႊႊဤဘေလာ႔တြင္လန္႔ထည္႔ေပးသြားပါမည္။

Monday, April 25, 2011

မန္ဂလာဘူက ျမန္မာမေလး(သၾကၤန္)

ေပါင္ေလးကုိေဖြးေနတာဘဲဗ်ာ ပြဲေလးကေကာင္းျပန္ေတာ႔...အဲ႔ဒီ..ဝူ...ဟာ ဟာ..ဆုိတဲ႔ေကာင္ေၾကာင္႔ ပြဲေလးပ်က္ရေလေတာ႔၏။ 

မန္ဂလာဘူက ျမန္မာမေလး(သၾကၤန္)

ေပါင္ေလးကုိေဖြးေနတာဘဲဗ်ာ ပြဲေလးကေကာင္းျပန္ေတာ႔...အဲ႔ဒီ..ဝူ...ဟာ ဟာ..ဆုိတဲ႔ေကာင္ေၾကာင္႔ ပြဲေလးပ်က္ရေလေတာ႔၏။ 

မန္ဂလာဘူက ျမန္မာမေလး(သၾကၤန္)

ေပါင္ေလးကုိေဖြးေနတာဘဲဗ်ာ ပြဲေလးကေကာင္းျပန္ေတာ႔...အဲ႔ဒီ..ဝူ...ဟာ ဟာ..ဆုိတဲ႔ေကာင္ေၾကာင္႔ ပြဲေလးပ်က္ရေလေတာ႔၏။ 

မ်က္မွန္ကေလးနဲ႔ အၿပဲေလး

မ်က္မွန္ကေလးနဲ႔ အၿပဲေလး

မ်က္မွန္ကေလးနဲ႔ အၿပဲေလး

အရသာ သိတဲ႔ေကာင္မေလး

အရသာ သိတဲ႔ေကာင္မေလး

အရသာ သိတဲ႔ေကာင္မေလး

home made

home made

home made

ကရင္မေလး

အသိထဲကမုိ႔ နာမည္ေဖာ္မျပပါ။

ကရင္မေလး

အသိထဲကမုိ႔ နာမည္ေဖာ္မျပပါ။

ကရင္မေလး

အသိထဲကမုိ႔ နာမည္ေဖာ္မျပပါ။

မက္မန္းသီးၿကုိက္တဲ႔ မေလးမ

မက္မန္းသီးၿကုိက္တဲ႔ မေလးမ